Czy na mój pojazd mo?na wystawi? COC?

Certyfikaty zgodno?ci WE (w skrócie COC) mog? by? wydawane tylko dla pojazdów, dla których producent po?wiadczy? zgodno?? z homologacj? europejsk?. Posiadacz homologacji typu wydanej zgodnie z § 6 EG-FGV (zwykle producent pojazdu) podaje w tym dokumencie wszystkie istotne dane techniczne i cechy pojazdu. Jest to obowi?zkowe od 1996 roku zgodnie z rozporz?dzeniem UE, ale niektórzy producenci wydali je wcze?niej.

Mo?e by? tak, ?e dwa identyczne pojazdy zosta?y dostarczone na rynek europejski i (na przyk?ad) na rynek pó?nocnoameryka?ski, ale COC jest dost?pny tylko dla pojazdu z UE. Niestety nie jest mo?liwe pó?niejsze wystawienie tego dokumentu dla pojazdu z USA.

Nawet je?li zawsze musisz sprawdzi? w ka?dym indywidualnym przypadku, czy dla pojazdu mo?na wyda? COC, istnieje kilka wska?ników, które przemawiaj? za jego przydatno?ci?. Mo?na to wyprowadzi? z numeru podwozia. Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) to 17-cyfrowy unikalny numer, który identyfikuje pojazd. Koduje informacje, takie jak producent, model, rok produkcji lub miejsce produkcji.

Pierwsze trzy cyfry numeru VIN wskazuj? producenta pojazdu. W Audi i VW COC mo?na zwykle tworzy? tylko dla pojazdów, w których Vin zaczyna si? od:

 • WAU (Audi)
 • WUA (Quattro / Sport GmbH)
 • WAC (tylko Arge Audi Porsche, RS2)
 • TRU (Audi W?gry)
 • WVW (Volkswagen)
 • WVG (VW SUV/MPV)
 • WV1 (pojazdy u?ytkowe, nadwozia zamkni?te T6)
 • WV2 (samochody osobowe z zamkni?tym nadwoziem)
 • WV3 (otwarte struktury, dodatkowe dokumenty wymagane do struktury)
 • WA1 (prototypy Audi)

 Poni?sze trzy cyfry numeru podwozia zwykle wskazuj? rynki docelowe.

 • ___ ZZZ to pojazdy przeznaczone na rynek europejski -> COC powinno by? mo?liwe
 • ___ W2A to pojazdy przeznaczone na rynki eksportowe —> COC zwykle nie jest mo?liwe

 

Ale zawsze nale?y sprawdzi? konkretny numer VIN, aby móc z?o?y? wiarygodne o?wiadczenie. Prze?lij nam niewi???ce zapytanie z numerem podwozia Twojego pojazdu, a my bezp?atnie sprawdzimy, czy mo?na wyda? dokument COC.

Formularz kontaktowy