Τι είναι ένα αντίγραφο COC;

Σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές παραδίδουν οχήματα στην Ευρώπη με έγγραφο COC (COC=Certificate of Conformity). Αυτό το έγγραφο είναι σαν το πιστοποιητικό γέννησης του οχήματος, που περιέχει όλες τις τεχνικές πληροφορίες και πληροφορίες που απαιτούνται για την εγγραφή. Σε αυτή τη βάση (π.χ. στη Γερμανία) δημιουργούνται το πιστοποιητικό εγγραφής μέρος I και μέρος II. Αυτό συμπληρώνει το COC του κατασκευαστή (γνωστό και ως πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ).

Εάν ποτέ χαθεί αυτό το πρωτότυπο έγγραφο, μπορεί πάντα να δημιουργηθεί ένα αντίγραφο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση αυτού του αντιγράφου είναι ότι το αντίστοιχο όχημα κατασκευάστηκε σύμφωνα με την έγκριση τύπου ΕΚ.